http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  08-10-2013 | 14:08
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2013 | 15:07
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie nr 229/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 4 października 2013r. w sprawie: rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka polegającej na wyznaczeniu terenów pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą, podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XXVIII/138/12 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka 08.10.2013

 

ZARZĄDZENIE

BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

NR  229/2013 z dnia  4 października 2013r.

 

w sprawie:   rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka polegającej na wyznaczeniu terenów pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą, podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr  XXVIII/138/12 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz. 594), art. 17 pkt 11 i 12 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz w związku z §12 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).

zarządzam, co następuje:

§1

Nie uwzględnia się uwagi Państwa Bogumiły i Marka Skrzypczak, zamieszkałych Piaski 12, 63-910 Miejska Górka, złożonej w dniu 3 września 2013r., która dotyczyła działki 237 (wcześniej: 26/1, 26/2 i 26/3) w obrębie Piaski. Na działkę tę została wydana decyzja pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego. Uwaga dotyczyła zbyt bliskiej odległości tej zabudowy od planowanych dwóch siłowni wiatrowych Nr E-63 i E-64. Odległość tych siłowni od przedmiotowej zabudowy wynosi odpowiednio, około 610m i 440m. Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni. Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§2

Nie uwzględnia się uwagi Państwa Anny i Stanisława Zielińskich, zamieszkałych Piaski 7, 63-910 Miejska Górka, złożonej w dniu 3 września 2013r., która dotyczyła działki 25/2 (wcześniej: 25/1, 25/2 i 25/3) w obrębie Piaski. Uwaga dotyczyła zbyt bliskiej odległości zabudowy mieszkaniowej na działce od planowanych dwóch siłowni wiatrowych Nr E-63 i E-64. Odległość tych siłowni od przedmiotowej zabudowy wynosi odpowiednio, około 615m i 510m. Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni. Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§3

Integralną częścią niniejszego zarządzenia jest wykaz uwag wniesionych do projektu na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz. 647 ze zmianami) – Załącznik nr 1.

§4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 - Wykaz uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska