http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  17-02-2012 | 11:24
data ostatniej modyfikacji:  30-07-2012 | 15:04
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na „Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w okresie od 27 lutego 2012r. do 29 czerwca 2012r.” 17.02.2012

Miejska Górka, dn. 15 lutego 2012r.

ZS.271.1.2012

                                  

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na „Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w okresie od 27 lutego 2012r. do 29 czerwca 2012r.”

 

Zamawiający – Zespół Szkół w Gostkowie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w okresie od 27 lutego 2012r. do 29 czerwca 2012r.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Zbigniew Kuczyński

CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne

Sarnówka 35

63-900 Rawicz

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.

 

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

 

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres Wykonawcy

 

Cena brutto za 1km

Punktacja dla kryterium cena

1

Usługi Przewozowe

Andrzej Krzyżoszczak

ul. Wrocławska 71

63-930 Jutrosin

3,46

96,53

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.

ul. Narutowicza 76

64-100 Leszno

4,58

Wykonawca wykluczony

3

Zbigniew Kuczyński

CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne

Sarnówka 35

63-900 Rawicz

 

3,34

100,00

4

Łucja Skorupka

Usługowy Przewóz Osób Autobusem

 

ul. Rzeczna 8

63-910 Miejska Górka

3,87

86,30

 

Zamawiający zawiadamia również, że wykluczył z postępowania Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie oraz odrzucił ofertę złożoną przez to przedsiębiorstwo. Zamawiający zgodnie z pkt. VI.9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia żądał złożenia w ofercie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający w toku badania ofert stwierdził brak niniejszego dokumentu w ofercie złożonej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej z Leszna i na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wezwał niniejsze przedsiębiorstwo do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu. W wyznaczonym terminie przedsiębiorstwo to nie złożyło stosownych dokumentów, czyli nie spełniło warunków udziału w postępowaniu, wobec czego Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 wykluczył Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej z Leszna z postępowania i złożoną przez nich ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 odrzucił.

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska