http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  08-02-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  08-02-2011 | 00:00
Informacja o wyborze oferty dot. „Szansa na sukces ucznia – Indywidualizacja nauczania”. 08.02.2011

Miejska Górka, dn. 08 lutego 2011r.

RI. 2710.2.2011.PP

 

 

      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule „Szansa na sukces ucznia – Indywidualizacja nauczania”.

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule „Szansa na sukces ucznia – Indywidualizacja nauczania”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Konsorcjum:

Lider konsorcjum:     Centrum Edukacji Atut – Wielkopolska

Jarosław Jastrzębski Spółka Jawna

ul. Czajki 6

64-000 Kościan

Uczestnik konsorcjum: PPUH Victoria

                                   ul. Opolska 50

                                   55-200 Oława

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryteriów wyboru i uzyskała następującą oceną punktową:

Kryterium ceny: 50pkt

Kryterium doświadczenia: 30pkt

Kryterium kwalifikacji: 20pkt.

Łącznie uzyskane punkty: 100pkt.

 

Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Prawa Zamówień Publicznego może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy tj. przed upływem 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska