http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  02-03-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  02-03-2011 | 00:00
Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011 02.03.2011

Zarządzenie nr 15/2011

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje  zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011.

 

            Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zamianami) oraz Uchwały Nr XLII/217/10 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 07.10.2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  na rok 2011, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Na podstawie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 28 stycznia 2011 r. oceniającej złożone przez organizacje pozarządowe oferty na realizację zadań publicznych zleconych na rok 2011 przez Gminę Miejska Górka – zatwierdzam listę podmiotów realizujących w roku 2011 te zadania oraz wysokość środków finansowych przyznanych na wsparcie ich realizacji:

 

Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży oraz osób dorosłych:

 

1. Uczniowski Klub Sportowy „JU-JITSU i JUDO”  w Miejskiej Górce na prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju Jitsu  i Judo - przyznana kwota dotacji 13.000,00zł

2. Młodzieżowy Klub Szachowo-Warcabowy „PAT’ w Miejskiej Górce na prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i warcaby- przyznana kwota dotacji 10.000,00zł

 

Zadanie z zakresu organizowania i promowania turystyki: 

 

1. Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej Górce na prowadzenie organizowanie i promowanie turystyki rowerowej - przyznana kwota dotacji 7.000,00 zł.

 

Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mające szczególnie na celu wzbogacanie oferty kulturalnej gminy Miejska Górka oraz promocji lokalnych twórców:

 

1. Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górce na prowadzenie orkiestry dętej - przyznana kwota dotacji 50.000,00 zł.

 

§ 2

 

Protokół Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

 

            Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miejskiej Górki.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska