http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  27-09-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  27-09-2011 | 00:00
Zarządzenie Nr 72 /2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” 27.09.2011

Zarządzenie Nr 72 /2011

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 26 września 2011 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje

 

§ 1

 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji, o którym mowa w §1.

§ 2

Określa się:

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 27 września 2011 r.,

2) termin zakończenia konsultacji na dzień 13 października 2011 r.,

3) zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji – Gmina Miejska Górka.

 

§ 3

 

Ustala się następujący sposób oraz tryb zgłaszania opinii oraz ich formę:

1) Opinia winna mieć formę pisemną z oznaczeniem organizacji od której pochodzi.

2) Opinie należy doręczyć do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w formie papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek nr 33, 63-910 Miejska Górka, lub złożyć osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Miejskiej Górce oraz drogą elektroniczną na adres jozef.jablonski@miejska-gorka.pl

3) Konsekwencją przeprowadzonych konsultacji będzie rozpatrzenie przez Radę Miejską w Miejskiej Górce projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.

 

§ 4

 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w miejskiej Górce, na stronie internetowej www.miejskagorka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Burmistrzowi Miejskiej Górki

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zalacznik Nr 1

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska