http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  28-07-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  28-07-2010 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.:Umowy ramowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście M.Górka 28.07.2010

RI.3410-1/10

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy postępowania przetargowe prowadzonego w wyniku zawartej w dniu 3 marca 2010r. umowy ramowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki – etap II i III

 

Projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki – etap II i III

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii

EKO-INŻYNIERIA sp. z o.o.

ul. Bema 186

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

PIECOBIOGAZ  S.A.

ul. Truskawiecka 11

60-478 Poznań

15.074.660,10

Oferta odrzucona

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

„Delta Plus” sp. z o.o.

Energetyków 1

64-100 Leszno

16.100.188,87

95,68

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii

EKO-INŻYNIERIA sp. z o.o.

ul. Bema 186

63-400 Ostrów Wielkopolski

15.405.417,97

100,00

Zamawiający – Gmina Miejska Górka informuje że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) odrzucił ofertę spółki PIECOBIOGAZ S.A. z Poznania, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w punkcie 13.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazał, że wymaga opracowania kosztorysów ofertowych wg załączonego przedmiaru robót. Sporządzony kosztorys ofertowy powinien się składać z 16 części - 16 kosztorysów ofertowych sporządzonych na bazie 16 przedmiarów robót. W ofercie brakuje jednego z tych kosztorysów tj. kosztorysu ofertowego pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w Miejskiej Górce, ul. Jana Pawła II. Zlewnia C” Kosztorys ten powinien składać się z 32 pozycji. Nie wycenienie tych pozycji powoduje, że zaoferowana przez spółkę PIECOBIOGAZ S.A. z Poznania cena nie stanowi ceny za całkowity przedmiot zamówienia, wobec czego nie może być porównywana z innymi ofertami. Identyczne stanowisko znajduje się w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z 13 sierpnia 2009 r. sygn. KIO/UZP 1000/09, gdzie skład orzekający wskazał, iż okoliczność pominięcia wyceny określonego zakresu rzeczowego zamówienia, kwalifikowana jest jako niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, że nie wykluczył żadnego z Wykonawców.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt. 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 w/w ustawy.

                                                                                 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska