http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  12-05-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  12-05-2010 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Dostawa kostki brukowej, obrzeża i krawężnika na terenie gminy M.Górka 12.05.2010

 

Miejska Górka, dn. 10 maja 2010r.  

 

RI. 3410-5/10

                                   

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Dostawę kostki brukowej, obrzeża i krawężnika na terenie gminy Miejska Górka”

 

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Dostawę kostki brukowej, obrzeża i krawężnika na terenie gminy Miejska Górka”

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

„Betard” Artur Dziechciński

ul. Polna 30, Długołęka

55-095 Mirków

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

„Betard” Artur Dziechciński

ul. Polna 30, Długołęka

55-095 Mirków

 

88 175,50zł

100,00

2

ROMOS Sp. z o. o.

ul. Kamińskiego 19

63-900 Rawicz

 

93 803,36zł

Wykonawca wykluczony

3

POLWOS Sp. z o. o.

 

ul. Zatorze 18

63-230 Witaszyce

 

92 461,36zł

96,36

4

PEAMCO Materiały Budowlane

Tomczak Spółka Jawna

 

ul. Obrońców Lwowa 19

64-100 Leszno

90 682,60zł

97,24

 

Zamawiający wykluczył wykonawcę wymienionego w powyższej tabeli w pozycji nr 2 z powodu nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie dołączył do oferty dokumentów określonych w 6.1.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. deklaracji zgodności, orzeczeń technicznych, certyfikatów, atestów, lub aprobaty technicznej, stwierdzających, że wyroby na które złożona jest oferta są zgodne z obowiązującymi normami. Powyższych dokumentów w/w wykonawca nie dołączył również mimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych.

Oferta wykonawcy wykluczonego została uznana za ofertę odrzuconą.

Ponadto informujemy, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 Prawa Zamówień Publicznego zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 


 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska