http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  23-02-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  23-02-2010 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka... 23.02.2010

Miejska Górka, 18 lutego 2010r.

RI.3410-1/10

 

                                                           

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ramowej dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki – etap II i III

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 oraz art. 99 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz na podstawie pkt. 2.2.4 SIWZ zawiadamia o wyborze pięciu najkorzystniejszych ofert.

 

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wykonawców z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki – etap II i III:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

PIECOBIOGAZ S. A.

 

ul. Truskawiecka 11

60-478 Poznań

20.433.913,18

68,49

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

„Delta – plus” Spółka z o. o.

ul. Energetyków 1

64-100 Leszno

16.358.321,99

85,55

3

Przedsiębiorstwo Maciej
i Wiesław Gramowscy

ATA – TECHNIK Sp. J.

Os. Cechowe 31

64-840 Budzyń

13.994.227,77

100,00

4

KONSORCJUM

WUPRINŻ S.A.

 

Robert Dzięcielski „Zakład Instalacji Sanitarnych”

ul. Straży Ludowej 35

60-465 Poznań

 

ul. Fabryczna 1

62-800 Kalisz

15.455.943,50

90,54

5

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii

„EKO – INŻYNIERIA” Sp. z o. o.

ul. Bema 186

63-400 Ostrów Wielkopolski

16.296.629,67

85,87

 

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie punktem 2.2.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający zawrze umowę ramową z pięcioma wykonawcami, czyli z wszystkimi, którzy złożyli oferty.

 

Zamawiający jednocześnie informuje, że nie odrzucił żadnej oferty, ani też nie wykluczył żadnego wykonawcy.

                                                                       

                                                                       

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska