http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  14-06-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  14-06-2010 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: "Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Nieparcie" 14.06.2010

Miejska Górka, dn. 11 czerwca 2010r.

ZS. 3410-1/10

                                   

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Nieparcie”

 

Zamawiający – Zespół Szkół w Gostkowie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nieparcie”

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Profitech Fabryka Okien

ul. Zbożowa 25

45-837 Opole

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

PPHU Paszkiewicz, Andrzej Paszkiewicz

 

ul. Sienkiewicza 17

55-140 Żmigród

58.410,43

Oferta odrzucona

2

MAJ-BUD sp. zo.o. S.K.A.

ul. K.K. Baczyńskiego 14

59-100 Polkowice

49.703,91

82,49

3

IDEAL OKNA sp. z o.o.

 

ul. Królewiecka 215

82-300 Elbląg

45.490,25

Wykonawca wykluczony

4

Profitech Fabryka Okien

 

ul. Zbożowa 25

45-837 Opole

41.001,17

100,00

5

FABRYKA OKIEN Spectrum sp. z o.o.

 

ul. Ceramiczna 4

20-150 Lublin

48.446,35

84,63

6

Lubelskie Centrum Okien

Urszula Opydo

 

ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin

55.966,46

73,26

7

PLAST-PROFIL sp. z o.o.

ul. Grodzisko 19B

64-133 Osieczna

68.875,58

59,53

8

PLASTBUD sp. z o.o.

 

ul. Składowa 2c

64-000 Kościan

51.210,74

80,06

9

EKOMAX Kot Mariusz

 

ul. Długa 123

42-130 Wręczyca Wielka

50.697,05

80,87

10

„GRAF” Firma Wielobranżowa sp. j.

 

ul. Zakopiańska 201

60-467 Poznań

51.055,84

80,31

11

PHUP Fenix Eugenia Nowak

 

ul. Zielona 29

64-100 Leszno

58.118,70

70,55

12

Kompleks Budowa

Adam Dembiński

 

ul. 21 Października7  64-100 Leszno

59.170,00

69,29

13

Robert Otto B.P.B.

 

ul. Spokojna 4

63-910 Miejska Górka

58.157,41

70,50

14

 

GMW sp. z o.o.

 

ul. Zamkowa 27

63-720 Koźmin Wlkp.

50.354,54

81,42

15

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

 

ul. Staroprzygodzka 117

63-400 Ostrów Wlkp.

89.908,78

45,60

 

Zamawiający wykluczył wykonawcę wymienionego w powyższej tabeli w pozycji nr 3 z powodu nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie dołączył do oferty dokumentów określonych w 6.2.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. aktualnej informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższych dokumentów w/w wykonawca nie dołączył również mimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych.

Oferta wykonawcy wykluczonego została uznana za ofertę odrzuconą.

 

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 233 poz. 1655 z późn. zm.) oraz na podstawie pkt. 6.3 i pkt. 12.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odrzucił ofertę wymienioną w poz. 1 powyższej tabeli. Oferta ta nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. zgodnie z pkt. 6.3 SIWZ każdy Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu miał złożyć  kosztorys ofertowy opracowany w oparciu o załączony przedmiar robót oraz kosztorys zerowy. Kosztorys ofertowy zgodnie z pkt. 12.2 SIWZ powinien zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru robót. Odrzucona oferta nie spełniała tego wymogu.

 

Ponadto informujemy, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 Prawa Zamówień Publicznego zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska