http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  13-05-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  13-05-2010 | 00:00
Zarządzenie Nr 206/10 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 13.05.2010

Z A R Z Ą D Z E N I E

BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

Nr 206/10 z dnia 24 marca 2010r.

 

 

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

 

 

Na podstawie art.8 pkt 3 i pkt 6 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80 z 2003r. , poz. 717)  oraz art.7 ust.1 pkt 1 i art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (j.T.Dz.U.Nr 142 , poz.1591 z 2001r z póżniejszymi zmianami) zarządzam:

 

§ 1

1.Powołuję G m i n n ą  K o m i s j ę  Urbanistyczno – Architektoniczną , zwaną dalej „komisją” jako organ  doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

2.Komisja składa się z 4 członków , będących specjalistami z dziedziny planowania przestrzennego , urbanistyki , architektury i budownictwa .

 

3.W skład komisji wchodzi :

1 mgr inż.arch.Maria Pierożyńska – członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów

wpisany pod numerem Z-42

2.mgr Marcin Englert - członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów

wpisany pod numerem Z-364

3.mgr inż.Dorota Duda

 

4.tech.bud. Jolanta Pieprzyk

 

§ 2

1.Organizację i tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce do zapewnienia obsługi technicznej Komisji.

3.Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu gminy w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu gospodarki przestrzennej i budownictwa.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Zalacznik

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska