http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  27-09-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  27-09-2010 | 00:00
Zarządzenie Nr 237/2010 w sprawie: dokonania zmian w budżecie na rok 2010 27.09.2010

Zarządzenie Nr 237/2010
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 23 września 2010 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie na rok 2010


 Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010


§ 1

W Uchwale Nr XXXII/172/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010,

1.W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXXII/172/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 32.310.728,00 zł., z tego :
dochody bieżące w kwocie 25.063.826,00 zł.,
dochody majątkowe w kwocie 7.246.902,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”.
1.W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXXII/172/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 36.804.161,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.
2.W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXXII/172/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 23.054.313,00 zł.,
w tym :
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 17.064.323,00 zł., w tym :
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 10.448.675,00 zł.,
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.615.648,00 zł.,
1)wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.289.500,00 zł.,
2)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.332.098,00 zł.,
3)wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 345.000,00 zł.,
4)wydatki na programy i projekty finansowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 23.392,00 zł.
1.W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2.W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3.W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/172/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4.W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/172/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 23 września 2010 roku dokonuje się w oparciu o :

1)Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 w sprawie dotacji Dział 750 Rozdział 75056 paragraf 2010 w kwocie 1.757,00 złotych z przeznaczeniem na aktualizację wykazu gospodarstw rolnych.
2)Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

 

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2

Zalacznik nr 3

Zalacznik nr 4


 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska