http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  31-01-2021 | 23:11
data ostatniej modyfikacji:  17-02-2021 | 12:46
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka 31.01.2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW EDUKACJA SZKOLNA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO I SIEDMIOLETNIEGONA ROK SZKOLNY 2021/2022

CUW.4450.2.2021

            Informacja dla rodziców dzieci sześcioletnich i siedmioletnich została opracowana na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.910 ze zmianami), uchwały  Nr XX/111/2017 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów stosowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz  zarządzenia nr 128/2021 Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz  wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkoły podstawowej dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. W polskim systemie prawnym nauka jest obowiązkowa do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.
 3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 4. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną spełniająca warunki określone
  w ustawie Prawo oświatowe.
 5. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione
  z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 6. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
 7. Wniosek o odroczenie składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy   7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
 8. Wniosek składa się do dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka i należy do niego dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną spełniająca warunki określone w ustawie Prawo oświatowe.
 9. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
  w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 10. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 11. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.
 12. Wniosek o odroczenie składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy   7 lat Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
 13. Wniosek składa się do dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka i należy do niego dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną spełniającą warunki określone w ustawie Prawo oświatowe.
 14. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
  w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.
 15. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu, czyli dziecka 7-letniego oraz dziecka 6 -letniego, które na wniosek rodziców ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2021/2022 są obowiązani do:

1)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły podstawowej;

2)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4)      informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
 2. Dziecko 6 letnie, którego rodzice zdecydowali o zapisaniu do klasy pierwszej jak
  i dziecko 7-letnie zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej -dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje do pierwszej klasy z urzędu, na podstawie zgłoszenia
  .
 3. Dziecko, któremu Burmistrz Gminy Miejska Górka wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie, której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Rodzice taki wniosek składają w terminie od dnia 22 lutego 2021 roku do dnia 22 marca 2021 roku.
 4. Pozostałe dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

Rodzic kandydata może złożyć wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej do maksymalnie trzech wybranych szkół podstawowych określając we wniosku kolejność wybranych szkół podstawowych od najbardziej do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący szkołę podstawową. Kryteria te winny uwzględniać jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny. Ustalone kryteria powinny też odpowiadać lokalnym potrzebom społecznym. Kryteria organu prowadzącego uchwalane są
  w formie uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce. Kryteria obowiązujące
  w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do pierwszych klas szkół podstawowych zostały określone uchwałą Nr XX/111/2017 Rady Miejskiej
  w Miejskiej Górce z dnia 28 marca 2017 roku i są to:

 

 1. Kandydat uczęszczał do przedszkola mającego siedzibę w obwodzie tej szkoły – 4 punkty,
 2. Miejsce pracy jednego lub obojga rodziców kandydata znajduje się w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej – 4 punkty,
 3. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole podstawowej – 2 punkty,
 4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 punkty.
 1. Kryteria postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną liczbę punktów.
 2. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO


 1. Rodzic składa wniosek o przyjęcie dziecka ( dziecka zamieszkałego poza obwodem danej szkoły podstawowej)  do wybranych (nie więcej niż trzech) publicznych szkół podstawowych wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczenia od dnia 22 lutego 2021 roku do 22 marca 2021 roku do godz. 14.00.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.
 3. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 4. Komisja rekrutacyjna wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje do publicznej wiadomości do dnia 30 marca 2021 roku do godz.13.00 w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
  i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.
 5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został wcześniej zakwalifikowany, czyli znajduje się na liście kandydatów zakwalifikowanych oraz złożył wszystkie wymagane prawem dokumenty
  i oświadczenia.
 6. Okres od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej szkole podstawowej do dnia 9 kwietnia 2021 roku, do godz. 14.00 jest okresem dokonania przez rodzica kandydata ostatecznego wyboru szkoły podstawowej, jeżeli w procesie rekrutacyjnym złożył wniosek o przyjęcie do dwóch lub trzech szkół podstawowych.
 7. Poświadczenia o ostatecznym wyborze szkoły podstawowej dokonuje rodzic dziecka zakwalifikowanego w formie oświadczenia.
 8. ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O WYBORZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA SWOJEGO DZIECKA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 JEST JEDNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z  MIEJSCA W DWÓCH  POZOSTAŁYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DO KTÓRYCH  RODZIC DZIECKA ZŁOŻYŁ WNIOSEK. 
 9. Komisja rekrutacyjna w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 roku do godz. 13.00 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej, która zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 10. Listy, o których mowa w pkt. 4 i pkt. 9 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej szkoły podstawowej
  i zawierają one imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 11. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. Rodzic kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły podstawowej.
 2. Uzasadnienie odmowy komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy.
 3. Uzasadnienie komisji rekrutacyjnej zawiera przyczyny odmowy przyjęcia kandydata, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 6. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

 

INFORMACJE KOŃCOWE

 

1.      Zgodnie z art. 25 do art.28 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego
z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale
u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

2.      Zgodnie z art.150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. Zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego, – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Uchwała nr XX-111-17 rekrutacja klasa 1 SP - pobierz

załącznik nr 1 do Uchwały XX-111-17 oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola mającego siedzibę w obwodzie szkoły - pobierz

załącznik nr 2 do Uchwały XX-111-17 oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej - pobierz

załącznik nr 3 do Uchwały XX-111-17 oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły - pobierz

załącznik nr 4 do Uchwały XX-111-17 oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych i wspieraniu w opiece - pobierz

Zarządzenie nr 128 z 25 stycznia 2021 roku w sprawie rekrutacji do przedszkoli i klas 1 szkół podstawowych - pobierz

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 128 na 2021 - pobierz

załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 128 na 2021  WNIOSEK do klasy pierwszej szkoła - pobierz

załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 128 na 2021 potwierdzenie wyboru szkoly podstawowej - pobierz

 

Pliki do pobrania

Druk WNIOSEK do klasy pierwszej szkoły podstawowej - pobierz

Druk ( rekrutacja klasa 1) oświadczenie o miejscu pracy, zatrudnieniu rodziców - pobierz

Druk ( rekrutacja klasa 1) oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola, szkoły mającej siedzibę w obwodzie szkoły - pobierz

Druk ( rekrutacja klasa1) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły - pobierz

Druk (rekrutacja klasa 1) oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych i wspieraniu w opiece - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska