http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  05-01-2021 | 09:25
data ostatniej modyfikacji:  05-01-2021 | 09:25
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
OGŁOSZENIE NR 1/2021 BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie naborów kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Miejska Górka na rok 2021. 05.01.2021

 Ogłoszenie Nr 1/2021

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie naborów kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Miejska Górka na rok 2021.

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn. zm.) zaprasza się osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na członków Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert realizowanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) wskazane są przez organizację pozarządową prowadzącą działalność na terenie Gminy Miejska Górka, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie,

b) korzystają z pełni praw publicznych oraz są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,

c) przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności.

4. Zadaniem członka Komisji konkursowej jest:

a) opiniowanie ofert realizacji zadań p publicznych z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie

b) przygotowanie propozycji zlecenia organizacjom pozarządowym reailzacji zadań publicznych.

5. Osoby powołane w skład Komisji zostaną o tym telefonicznie poinformowane.

6. Zgłoszenie do pracy w Komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej z ramienia, której występuje kandydat.

7. Zgłoszenia prosimy składać w formie pisemnej, osobiście w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, Sekretariat pok. Nr 23 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka do dnia 18 stycznia 2021 r.

8. W przypadku braku zgłoszeń na członków Komisji Konkursowej Burmistrz Miejskiej Górki powoła skład Komisji Konkursowej zgodnie z zapisami art.15 ust.2a, 2b i 2da  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z zm.)

9. Komisja Konkursowa ma charakter opiniodawczy i zostanie powołana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki. Informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Miejska Górka w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.


Załącznik do ogłoszenia Nr ....................
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 5 stycznia 2021 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA
NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., 1057 z zm. )

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji konkursowej

Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji:

 

Telefon kontaktowy:

 

E-mail:

 

Kandydat jest osobą wskazaną przez organizację pozarządową/ podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Wskazanie rodzaju zadania w której ma brać udział kandydat do Komisji Konkursowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruję chęć udziału w Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych w zakresie:

I. Upowszechnianie kultury i sportu w śród młodzieży i osób dorosłych:

- zadanie: „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłę nożną”

- zadanie: „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w baseball”

- zadanie: „Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju Jitsu i Judo”

- zadanie: „Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i warcaby”

-zadanie: „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych

II.  Organizowanie i promowanie turystyki rowerowej:

- zadanie : „Organizowanie i promowanie turystyki”

III. Działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji mające szczególne na celu wzbogacania oferty kulturalnej Gminy Miejska Górka oraz promocji lokalnych twórców:

- zadanie: „ Prowadzenie orkiestry dętej w Miejskiej Górce”

IV. Działania na rzecz ochrony środowiska:

- zadanie: „Uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych”

V. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

- zadane: „Prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych”

- ogłaszanych przez Burmistrza Miejskiej Górki.

Oświadczam, że:

1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym.

2) Jestem/nie jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;

3) Zapoznałem się z zasadami udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w komisjach konkursowych powołanych do oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski w Miejskiej Górce.

Data i czytelny podpis

 

kandydata na członka Komisji:

 

 

 

Zgłaszam ww. kandydata na członka Komisji konkursowej Gminy Miejska Górka jako wskazanego przez naszą organizację/podmiot*:

Pieczęć organizacji/podmiotu*

 

 

 

 

 

 

Podpisy członków Zarządu/ osób upoważnionych do reprezentacji organizacji/podmiotu na zewnątrz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informuję, że:

• Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miejskiej Górki z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Joanna Pląskowska, z którą skontaktować można się w następujący sposób:

- telefonicznie 65 322 49 73,

- listownie na adres: ul. Rynek nr 33, 63-910 Miejska Górka

- przez e-mail: iod@miejska-gorka.pl

• Dane osobowe będą przetwarzane w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonych przez Burmistrza Miejskiej Górki na rok 2020.

• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

• Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- Prawo dostępu do danych osobowych,

- Prawo do sprostowania danych  osobowych i uzupełnienia danych,

- Prawo do usunięcia danych osobowych,

- Prawo ograniczenia przetwarzania  danych osobowych,

- Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia kandydata wśród członków Komijski Konkursowej

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska