http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  17-12-2020 | 01:16
data ostatniej modyfikacji:  17-12-2020 | 15:16
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 listopada 2020 roku. 17.12.2020

Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 listopada 2020 roku.

Burmistrz Miejskiej Górki, na podstawie art. 46 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia
27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2029) związku z art.43 ust.1 pkt.1 i ust.2 pkt.2, ust.3 pkt.2, ust.4, ust.5 ogłasza, co następuje:

 1. Zaktualizowana roczna podstawowa kwota dotacji w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka na ucznia wynosi: 10 554,54 zł
 2. Miesięczna zaktualizowana podstawowa kwota dotacji w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka na ucznia wynosi: 879,55
 3. Niepubliczne przedszkola, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia
  27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.
  z 2020 r., poz.2029) otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Miejska Górka w wysokości równej 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji w przedszkolach prowadzonych przez Gminę, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
 4. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, pomniejszonych o zaktualizowaną statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi: 224,66.
 5. Zgodnie z art.43 ust.4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2029), jeżeli w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, wysokość dotacji, uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji a sumą części dotacji przekazanych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.
 6. W przypadku wyrównywania kwoty dotacji, o której mowa powyżej, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji, począwszy
  od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.

Burmistrz

 /-/ Karol Skrzypczak

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska