http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  09-06-2009 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  09-06-2009 | 00:00
Zarządzenie Nr 172/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Miejska Górka na rok 2009 09.06.2009

Zarządzenie Nr 172/09
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 28 maja 2009 roku


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Miejska Górka na rok 2009


 Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 10 Uchwały Nr XXI/120/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2009

§ 1

W Uchwale Nr XXI/120/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2009,

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXI/120/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
"Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 22.479.348,00 zł., z tego :
- dochody bieżące w kwocie 22.444.348,00 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 35.000,00 zł."
2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXI/120/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
"Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 24.209.348,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały."
3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXI/120/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
"Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :
1) wydatki bieżące w wysokości 20.797.598,00 zł., w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.232.013,00 zł.,
b) dotacje w kwocie 904.000,00 zł., w tym :
- podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 484.000,00 zł.,
- celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 374.000,00 zł.,
- celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12.000,00 zł.,
- celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,00 zł.,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
c) wydatki na obsługę długu w kwocie 254.000,00 zł.,
2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 3.411.750,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały."
4. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
5. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
6. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/120/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
7. W załączniku Nr 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/120/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 28 maja 2009 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DLS 3101-8/09 w sprawie dotacji celowej w kwocie 6.731,00 zł. na realizację zadania zleconego na rok 2009 Dział 751 Rozdział 75113 paragraf 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
2) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DLS 3101-12/09 w sprawie dotacji celowej w kwocie 30,00 zł. na realizację zadania zleconego na 2009 rok Dział 751 Rozdział 75113 paragraf 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-102/09 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2009 w kwocie 7.500,00 zł. Dział 852 Rozdział 85295 paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-127/09 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2009 w kwocie 250.627,00 zł. Dział 010 Rozdział 01095 paragraf 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2009 r.
5) Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2

Zalacznik nr 3

Zalacznik nr 4

  

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska