http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  02-11-2009 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  02-11-2009 | 00:00
Zarządzenie Nr 186/09 w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Miejska Górka na rok 2009 02.11.2009

Zarządzenie Nr 186/09
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 28 października 2009 roku


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Miejska Górka na rok 2009


 Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 10 Uchwały Nr XXI/120/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2009

§ 1

W Uchwale Nr XXI/120/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2009,

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXI/120/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
"Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 22.656.913,00 zł., z tego :
- dochody bieżące w kwocie 22.507.265,00 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 149.648,00 zł."
2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXI/120/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
"Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 24.386.913,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały".
3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXI/120/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
"Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :
1) wydatki bieżące w wysokości 20.936.663,00 zł., w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.958.834,00 zł.,
b) dotacje w kwocie 1.167.944,00 zł., w tym :
- podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 494.000,00 zł.,
- celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 388.493,00 zł.,
- celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12.000,00 zł.,
- celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,00 zł.,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 237.951,00 zł.,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
c) wydatki na obsługę długu w kwocie 254.000,00 zł.,
2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 3.450.250,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały."
4. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
5. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
6. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/120/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
7. W załączniku Nr 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/120/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

      
Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia     28 października 2009 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-317/09 w sprawie zmiany planu dotacji celowej na rok 2009.
2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-321/09 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2009 w Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 2030 o kwotę 23.900,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
3) Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska