http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  11-09-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  11-09-2008 | 00:00
Zarządzenie nr 86/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Miejska Górka na rok 2008 11.09.2008

Zarządzenie Nr 86/08
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Miejska Górka na rok 2008


 Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 10 Uchwały Nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2008

§ 1

W Uchwale Nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2008,

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
"Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 20.364.511,00 zł., z tego :
- dochody bieżące w kwocie 20.289.511,00 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 75.000,00 zł."
2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
"Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 21.098.190,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały."
3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
"Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :
1) wydatki bieżące w wysokości 18.512.071,00 zł., w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.130.605,00 zł.,
b) dotacje w kwocie 847.000,00 zł., w tym :
- podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 528.000,00 zł.,
- celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 282.000,00 zł.,
- celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12.000,00 zł.,
- celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
c) wydatki na obsługę długu w kwocie 140.814,00 zł.,
2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 2.586.119,00 zł., zgodnie załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały."
4. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
5. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
6. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
7. W załączniku Nr 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 28 marca 2008 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-3/08 w sprawie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planu dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd zadania.
2) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DLS-3101-7/08 w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2008 rok.
3) Przesunięć planów wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

zal_1.pdf (97.70 Kb)

zal_2.pdf (106.86 Kb)

zal_3.pdf (103.90 Kb)

zal_4.pdf (110.23 Kb)

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska