http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  11-09-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  11-09-2008 | 00:00
Zarządzenie Nr 111/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na „Budowa zespołu boisk sportowych w Miejskiej Górce „Moje Boisko –Orlik 2012” 11.09.2008

Zarządzenie Nr 111/08
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 22 lipca 2008r.

w sprawie : powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na "Budowa zespołu boisk sportowych w Miejskiej Górce  "Moje Boisko -Orlik 2012"

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 ,poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19, 20, 21 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zarządza się :

§ 1

Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na w/w robotę budowlaną w składzie:
1. Piotr Poprawa        - Przewodniczący Komisji
2. Jolanta Gierolińska - Sekretarz Komisji
3. Robert Ciesielski    - Członek Komisji
4. Jacek Stróżyk      - Członek Komisji
5. Wiesław Wójcicki  - Członek Komisji

§ 2

1.  Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert.

2.  Do zadań Komisji należy w szczególności przedstawienie kierownikowi zamawiającego propozycji:
a) wykluczenia wykonawcy,
b) odrzucenia oferty,
c) wyboru najkorzystniejszej oferty,
d) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

3.  Kierownik zamawiającego może także powierzyć Komisji Przetargowej dokonanie innych, niż określone wyżej, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielnie zamówienia. Czynności te określa szczegółowo Regulamin Komisji Przetargowej.


§ 3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub z dniem zakończenia postępowania.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska