http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  17-12-2015 | 14:37
data ostatniej modyfikacji:  16-01-2019 | 11:14
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Składanie deklaracji i informacji podatkowych na podatek rolny, leśny i od nieruchomości 17.12.2015

1.       Podstawa prawna:

·         Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1892)

·         Art.6 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1821)

·         Art.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1785 ze zm.)

·    Uchwała Nr VIII/38/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 listopada2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracja na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach i informacji o lasach

·       Uchwała Nr XVII/85/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Miejska Górka

 

2.       Wymagane dokumenty:

  • wypełniona informacja – osoby fizyczne składają informacje podatkowe na drukach:

IN – 1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

IR – 1 Informacja o gruntach

IL – 1 Informacja o lasach

·         wypełniona deklaracja – osoby prawne składają deklaracje podatkowe na drukach

DN – 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

DR – 1 Deklaracja na podatek rolny

DL – 1 Deklaracja na podatek leśny

·         akt notarialny

·         umowa dzierżawy lub umowa zawarta stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

·         postanowienie Sądu 

3.       Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki

4.       Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

5.       Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

6.       Informacje dodatkowe:

Informacje w sprawie podatków należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.

7.       Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy, Agnieszka Skorupka, pok. nr 3, tel. 65 54 74 507, bezpośredni: (65) 322 58 33

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska