http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  17-12-2015 | 12:53
data ostatniej modyfikacji:  16-01-2019 | 11:34
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zwolnienie w podatku rolnym gruntów z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego ( z tytułu kupna gruntów) 17.12.2015

1.       Podstawa prawna:

Art.12 ust.1 pkt 4 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1892)

2.       Wymagane dokumenty:

·        uzasadniony wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego,

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie,

      ksero aktu notarialnego

·         informacja IR-1 lub deklaracja DR-1, dotyczące zakupionego gruntu w poszczególnych klasach z podaniem powierzchni

·         formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

·         oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

·         oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję „jednego przedsiębiorstwa” w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis

      oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis w rolnictwie/ rybołóstwie

3.       Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

4.       Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

5.       Tryb odwołania:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

6.       Informacje dodatkowe:

Zwalnia się od podatku rolnego na okres 5 lat grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha:

·         będące przedmiotem prawa własności prawa użytkowania wieczystego gruntów nabyte w drodze umowy sprzedaży;

·         będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowaniu wieczystym;

·         wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania bądź objęto grunty w trwałe zagospodarowanie. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatków w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.

W przypadku nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

7.       Jednostka organizacyjna:

Wydział Finansowy, Agnieszka Skorupka, pok. nr 3, tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 58 33

Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję "jednego przedsiębiorstwa" w związku z ubieganiem sie o pomoc de minimis

Informacja o gruntach - IR-1

Deklaracja na podatek rolny - DR-1

Oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w rolnictwie/rybołóstwie

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska