http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2020 r.
Zapytania ofertowe 2019 r.
Zapytania ofertowe 2018 r.
Zapytanie ofertowe 2017r.
Zapytania ofertowe 2016 r.
Zapytania ofertowe 2015 r.
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zapytania ofertowe 2015 r. 
Zapytania ofertowe
 
data publikacji:  23-12-2015 | 12:11
data ostatniej modyfikacji:  23-12-2015 | 12:18
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Sobiałkowo” 23.12.2015

 

 

                                   Miejska Górka, dnia 22.12.2015r.

 

RI.2710.7.2015.PP

           

                                                                                 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Miejska Górka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi, tj. na opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Sobiałkowo”.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Górka

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

tel. 65 5474507

fax 65 5474421

NIP: 6991870879

 

Podstawa Prawna:

Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz zarządzenie nr 253/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 28.02.2014r.   

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sporządzenie mapy do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Sobiałkowo” Mapę należy sporządzić w terenie zabudowanym w skali 1:500, natomiast poza terenem zabudowanym, tj. odcinek od Miejskiej Górki do Sobiałkowa, należy wykonać w skali 1:1000. Zakres robót określa załącznik graficzny do niniejszego zapytania ofertowego, na którym w kolorze żółtym zaznaczono drogi, w których planuje się wybudować kanalizację sanitarną. Mapa do celów projektowych powinna obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30m. Ponadto mapa powinna zawierać przekroje poprzeczne z naniesionymi rzędnymi wysokościowymi nie rzadziej niż co 30m.

 

Mapa powinna zostać dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej (2 egzemplarze), na kalce (1 egzemplarz) oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD (2 egzemplarze) w formacie czytanym przez oprogramowanie AutoCad oraz w formacie PDF.

Zakres rzeczowy zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 520 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, a także zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

 

Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia formularza ofertowego.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 29.02.2016r.

 

MIEJSCE, TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka), w sekretariacie  (pokój nr 23) lub przesłać faxem na nr 65 5474421 lub emailem na adres:

urzad@miejska-gorka.pl, a w temacie należy wpisać: „Oferta na opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Sobiałkowo”.

 

Termin składania oferty upływa dnia 11.01.2016 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2016 r. o godz. 10:05 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

 

Osoba do kontaktu:

Piotr Poprawa

Tel. 65 5474507

Email: piotr.poprawa@miejska-gorka.pl

 

ZAŁĄCZNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1.                 Formularz ofertowy

2.                 Zakres mapy – 2 szt.

 

 

Formularz ofertowy

 

Zakres mapy

 

Zakres mapy

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska