http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2020 r.
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016 r.
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Przetargi 2012 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  28-09-2012 | 10:45
data ostatniej modyfikacji:  28-09-2012 | 10:45
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Konarach 28.09.2012

 

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI
Urząd Miejski, Rynek 33
63-910 Miejska Górka
urzad@miejska-gorka.pl
 
OGŁASZA
CZWARTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
 
prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Konarach (przy stawie) zapisanych w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu VWydział Ksiąg Wieczystych nr KW PO1R/00044377/8 na rzecz Gminy Miejska Górka, oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu:
·        działka nr 277/6 o pow. 0,1164ha wraz z udziałem (1/3) w działce o nr ewid. gruntu 277/7 o pow.0,0979ha
– cena wywoławcza stanowi kwotę: 18.000,00zł
·        działka nr 277/8 o pow. 0,1045ha wraz z udziałem (1/3) w działce o nr ewid. gruntu 277/7 o pow.0,0979ha
– cena wywoławcza stanowi kwotę: 16.000,00zł
 
W/w kwoty podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.nr 177, poz.1054 z 2011r.) , stąd też do wylicytowanych w przetargu kwot nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Wcześniejsze trzy przetargi ustne nieograniczone zorganizowane w dniach: 10maja 2011r., 17listopada 2011r. i 24 maja 2012r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
 
Działka stanowi teren niezabudowany , sąsiadujący z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, z dostępem do drogi publicznej i uzbrojenia terenu . Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej
 
Czwarty ustny przetarg nieograniczony odbędzie się 8listopada2012r. o godzinie 12-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce (sala narad)
 
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnej nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 do dnia 5listopada2012r.
Wymagane wadium należy uiścić na każdą nieruchomość oddzielnie, podając na przelewie numer danej działki gruntu.
Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.
 
Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.
 
Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska