http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2020 r.
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016 r.
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Przetargi 2012 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  28-05-2012 | 11:19
data ostatniej modyfikacji:  28-05-2012 | 11:19
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 28.05.2012

 

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

 

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 

  • położenie: Miejska Górka, ul.Jana Pawła II
  •     działka nr 1314/5  o  powierzchni 0,0553ha
  • właściciel: Gmina Miejska Górka
  • oznaczenie wg Księgi Wieczystej : KW nr PO1R/00029491/2
  • Nieruchomość jest niezabudowana. Posiada dostęp do drogi publicznej, sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej i gazowej.
  • zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka nieruchomość leży w rejonie o wielofunkcyjnym przeznaczeniu  - strefa zainwestowania miejskiego . Dla w/w terenu została wydana Decyzja nr 90/2011 z 30.12.2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , w której w/w działka jest przeznaczona pod budowę przychodni lekarskiej.
  • cena  nieruchomości  stanowi kwotę 30.000,00 zł . W/w kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.nr 177, poz.1054 z 2011r.), stąd też do wylicytowanej w przetargu kwoty nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się 05.07.2012r. o godzinie 12-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce  (sala narad)

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium do dnia 02.07.2012r. w wysokości 3.700,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

 

Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.

 

Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska