http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje
Redakcja Biuletynu
Statystyki
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi BIP
Wyszukiwarka


 
Rejestr zmian 
Informacje
 
Treść archiwalna z dnia: 2021-09-03 15:34:27
Strona / Praca
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Finansowym

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 233 poz. 1458) Burmistrz Miejskiej Górki ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.

1. Stanowisko pracy: 
 
młodszy referent w Wydziale Finansowym

2. Niezbędne wymagania od kandydatów: 

a) obywatelstwo polskie,
b) miejsce zamieszkania na terenie powiatu rawickiego,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
e) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
e) umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office,

3. Wymagana wiedza specjalistyczna:

a) ustawa o samorządzie gminnym,
b) ustawa o finansach publicznych,
c) ustawa o rachunkowości,
d) rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek finansów publicznych,
e) ustawa o podatku od towarów i usług,

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) przygotowywanie dokumentów do księgowania (dekretacja rachunków),
b) wykonywanie zadań związanych z rozliczeniem podatku VAT,
c) prowadzenie ewidencji środków trwałych w użytkowaniu,

d) miesięczne wynagrodzenie: 1180 brutto.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;
b) kwestionariusz osobowy ,
c) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
d) oświadczenie o niekaralności w zakresie wymienionym w punkcie 2d niniejszego ogłoszenia,
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
f) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
g) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.


Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U .z 2002r.Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z200 r .Nr 223 poz.1458).


6. Miejsce i termin złożenia dokumentów

 Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce" w terminie do dnia 22 maja 2009 r. do godz.15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce).

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane .
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (
www.bip.Miejska-Gorka.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu .

 

        Burmistrz Miejskiej Górki

/-/ Karol Skrzypczak


Miejska Górka, 12 maja 2009 r.

 

 


««« powrót
 
 


Interaktywna Polska