http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje
Redakcja Biuletynu
Statystyki
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi BIP
Wyszukiwarka


 
Rejestr zmian 
Informacje
 
Treść archiwalna z dnia: 2021-09-03 15:30:52
Strona / Praca
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. oświaty

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 Nr 223 poz. 1458 ze zmianami) Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Miejskiej Górce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Miejskiej Górce, Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.
 
1. Stanowisko pracy: 
 
referent ds. oświaty
 
2. Niezbędne wymagania od kandydatów: 
 
a) obywatelstwo polskie,
b) miejsce zamieszkania na terenie powiatu rawickiego,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
f) umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office,
 
3. Wymagana wiedza specjalistyczna:
 
a)  ustawa o systemie oświaty,
b) ustawa Karta Nauczyciela,
c) ustawa Kodeks Pracy,
d) podstawowe pojęcia ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
e) podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
 
4. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) prowadzenie kadr pracowniczych i czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów szkół i przedszkoli,
b) rozliczanie księgowe i finansowe środków pozyskiwanych z zewnątrz ( środki z programów skierowanych do oświaty np. "Uczeń na wsi")
c) prowadzenie procedury administracyjnej i procedury finansowej związanej z udzielaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne)
d) analiza dokumentacji oraz prowadzenie procedury związanej z uzyskiwaniem stopnia nauczyciela mianowanego,
e) prowadzenie ewidencji aktów mianowania nauczycieli,
f) prowadzenie procedury i dokumentacji konkursowej dotyczącej konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,
g) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki oraz przeprowadzanie odpowiednich procedur w zakresie zaniechania tego obowiązku,
h) prowadzenie księgi korenspondencyjnej Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty,
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U .z 2002r.Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z20081 r.Nr 223 poz.1458).

i)mieięczne wynagrodzenie: 1180 brutto.

5. Wymagane dokumenty:
 
a)  list motywacyjny;
b)  CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
c)  kwestionariusz osobowy
d)  oświadczenie o niekaralności w zakresie wymienionym w punkcie 2d niniejszego ogłoszenia
e)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
f) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
g) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 
6. Miejsce i termin złożenia dokumentów
 
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Miejskiej Górce, Rynek 33, 63-910 Miejska Górka (sekretariat Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce pokój nr 23) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty" w terminie do dnia 22 maja 2009 r. do godz.15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce).
Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (
www.bip.Miejska-Gorka.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu .

 
  
                                      Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty

                                            /-/ Maria Antkowiak

Miejska Górka, 12 maja 2009 r.


««« powrót
 
 


Interaktywna Polska