http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje
Redakcja Biuletynu
Statystyki
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi BIP
Wyszukiwarka


 
Rejestr zmian 
Informacje
 
Treść archiwalna z dnia: 2021-09-03 13:00:04
Strona / Praca
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego księgowego w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Miejskiej Górce

Miejska Górka, dnia 31.03.2016 r.

GZOEAO.2111.1.2016

 

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Głównego księgowego w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Miejskiej Górce

 

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2009 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. 2014, poz. 1202 ze zmianami) kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Miejskiej Górce ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego księgowego:

  1.  
  1. Nazwa i adres jednostki:

 

Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty

 

ul. Rynek 33

 

63-910 Miejska Górka

 

tel. (65) 54 74 472, (65) 54 74 748

  1. Wymiar czasu pracy: 1 etat - 40 godzin tygodniowo
  2. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

Wymagania niezbędne:

1.      posiadanie obywatelstwa polskiego,

2.      posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku głównego księgowego: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie, co najmniej 3- letniej praktyki w księgowości;

3.      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4.      brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

5.      brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.      nieposzlakowana opinia.

 

 

Wymagania dodatkowe:

1.      minimum 10 - letni staż pracy,

2.      co najmniej 3  -letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostkach oświatowych;

3.      znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  prawa zamówień publicznych, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

4.      znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych: ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela, Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych,

5.      znajomość obsługi komputera i  aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office, program księgowy Vulcan Finanse Optivum, program płacowy Vulcan Płace Optivum, Word , Excel oraz urządzeń biurowych;

6.      posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;

7.      wysokie poczucie odpowiedzialności,

8.      dokładność, sumienność, zaangażowanie,

9.      samodzielność, kreatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz pracy w zespole;

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

1.      prowadzenie rachunkowości Gminnego Zespołu oraz szkół i przedszkoli obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2.      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3.      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym danej jednostki;

4.      dokonywanie  wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5.      opracowywanie  projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;

6.      opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostek;

7.      podpisywanie dokumentów dotyczących poszczególnych operacji finansowych;

8.      potwierdzanie, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków, a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie;

9.      w razie ujawnienia nieprawidłowości zwracanie  dokumentów właściwemu rzeczowo pracownikowi. W razie nieusunięcia nieprawidłowości odmowa podpisania dokumentu, o czym zawiadamia na piśmie dyrektora danej szkoły,  przedszkola i kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty;

10.   kontrolowanie realizacji planu dochodów i wydatków, prowadzenie dziennika głównego dla poszczególnych kont syntetycznych;

11.   prowadzenie finansowego rozliczenia inwentaryzacji;

12.   prawidłowe, terminowe i zgodne z obwiązującymi przepisami sporządzanie sprawozdań  budżetowych i finansowych;

13.   nadzorowanie prawidłowości pobierania i odprowadzania dochodów;

14.   nadzorowanie wszelkich rozliczeń  szkół, przedszkoli, Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty z budżetem państwa, ZUS i innymi instytucjami, z którymi szkoły, przedszkola oraz Zespół Obsługi współpracuje w zakresie finansowym,

15.   nadzorowanie prawidłowości przekazywania i  rozliczania dotacji celowych, dotacji podmiotowych i wykonywanie  obowiązujących sprawozdań finansowych w tym zakresie;

16.   czuwanie nad zabezpieczeniem środków finansowych na fundusz socjalny, mieszkaniowy, nadzorowanie prawidłowości wypłat z tych funduszy określonych i zatwierdzanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli;

17.   nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych;

18.   sprawowanie  nadzoru nad pracownikami księgowości;

19.   należyte przechowywanie  i zabezpieczanie  dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych;

20.   wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty należą do kompetencji głównego księgowego.

 

 

  1. Informacja o warunkach pracy:

1.      norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,

2.      norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,

3.      wynagrodzenie za pracę wypłacane  raz w miesiącu do 27 dnia każdego miesiąca,

4.      możliwe rozpoczęcie pracy od 1 maja 2016 roku.

 

 

  1.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosi poniżej 6%.

 

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.      list motywacyjny,

2.      życiorys zawodowy- cv,

3.      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik)

4.      dokumenty potwierdzające wykształcenie i wymagane kwalifikacje (oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów zgodnie z art. 76a paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego t.j.  Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami),

5.      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itd. )

6.      dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy ogólnej, staż pracy w księgowości oraz staż pracy na stanowisku głównej księgowej w jednostkach oświatowych (świadectwa pracy, zaświadczenia lub uwierzytelnione kopie świadectw pracy, zaświadczeń),

7.      oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

8.      oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.      oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

10.  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

11.  oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego,

12.  oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.2007r.  o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2135 ze zmianami.).

 

 

Wszystkie  wymagane oświadczenia winny zawierać w treści klauzurę : "Świadom/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 paragraf 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że "

 

  1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1.      Termin: do dnia 15 kwietnia 2016 roku do godz.15.00

2.      Sposób: Wymagane dokumenty aplikacyjne i  oświadczenia  należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania  kandydata oraz dopiskiem "Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Miejskiej Górce"

3.      Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Miejskiej Górce, Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, pokój nr 16  lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Miejskiej Górce.

  

 

  1. Inne informacje

1.      Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Miejskiej Górce po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

2.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.04.2016 roku o godz.10.00

3.      Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

4.      Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest prowadzona dwuetapowo i obejmuje:1 etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełniania wymagań formalnych;  2 etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową.

5.      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

6.      Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

7.      Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Miejska Górka: www.miejska-gorka.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty.

8.      Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

9.      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 5474748 lub 65 5474472  wew. 122.

 

 

                                                                      Kierownik

                                                          /-/ Maria Antkowiak

 Kwestionariusz osobowy


««« powrót
 
 


Interaktywna Polska