http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje
Redakcja Biuletynu
Statystyki
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi BIP
Wyszukiwarka


 
Rejestr zmian 
Informacje
 
Treść archiwalna z dnia: 2021-09-03 11:21:45
Strona / Praca
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent ds. Gospodarki Przestrzennej

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w

Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

 

 

Młodszy Referent ds. Gospodarki Przestrzennej

w wymiarze pełen etat

 

 

I  Wymagania niezbędne:

1.    Obywatelstwo polskie.

2.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.    Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

4.    Nieposzlakowana opinia.

5.    Wykształcenie wyższe magisterskie, specjalność gospodarka przestrzenna.

6.    Znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie: kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o ochronie przyrody i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

 

 

II  Wymagania dodatkowe:

1.    Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

2.    Komunikatywność i poczucie odpowiedzialności.

3.    Dyspozycyjność.

 

 

III  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.      Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,

2.      Ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych,

3.      Usuwanie drzew i krzewów,

4.      Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.

 

IV  Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce. Pomieszczenie znajduje się na pierwszym piętrze w budynku bez windy.

Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy od stycznia 2017 r. (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%.

 

V  Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1.    CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

2.    list motywacyjny,

3.    kwestionariusz osobowy,

4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (brak udokumentowania wykształcenia wyklucza udział w dalszej procedurze naboru),

5.    oświadczenia:

-     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-     oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-     oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),

6.    kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

 

VI  Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 09 grudnia 2016 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem:

„nabór na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej – nie otwierać”

a)    osobiście w godzinach pracy urzędu w sekretariacie,

b)   listownie na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego); oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.miejska-gorka.pl
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 65 5474507

VII Inne informacje

1.      Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

2.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 12-12-2016 roku o godz.10.00

 

3.      Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

4.      Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest prowadzona dwuetapowo i obejmuje:1 etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełniania wymagań formalnych;  2 etap - kwalifikacja merytoryczna:  w zależności od liczby kandydatów spełniających wymogi  formalne rozmowa kwalifikacyjna lub egzamin pisemny.

5.      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  lub egzaminu pisemnego zostaną powiadomieni telefonicznie.

6.      Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

  1. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Miejska Górka: www.miejska-gorka.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce

8.      Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

  1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  65 5474507

 

 

 

Burmistrz Miejskiej Górki

    /-/ Karol Skrzypczak

 Oświadczenie

Kwestionariusz

 


««« powrót
 
 


Interaktywna Polska